ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ประกอบการให้ความเห็นการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ พพ. โดยอาศัยความตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม” ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่อธิบดีลงนามในประกาศ เป็นต้นไป ข้อ 3 ในประกาศนี้ “พพ.” หมายความว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “วิศวกร” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป “ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม” หมายความว่า การตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมให้ถูกต้องตามหลักวิชา โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน และการใช้วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา “ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม” หมายความว่า วิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ พพ. ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองผลการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ข้อ 4 ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า … Read more

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า”

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา  เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า”  ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

*  รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex สนใจติดต่อลงทะเบียนผ่าน www.coe.or.th รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน

**  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

***  เข้าร่วมสัมมนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครบถ้วนเท่านั้นคือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345)

**** สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบ Link Joint event การเข้าสัมมนาที่ E-Mail ของท่านได้ทันที หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ
– คู่มือการใช้โปรแกรม Cisco Webex
– กำหนดการ

ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้

หากจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ทั้ง Heat และ Somke detector ที่ตำแหน่งใกล้มุมห้องหรือที่ผนังห้อง ในมาตรฐานฯ มีกำหนดเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรอ้างอิง มาตรฐานระบบแจ้งเหหตุเพลิงไหม้ EIT 021002-19

ข่าวสมาคม

นายกสมาคมฯและกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า(ESiC)​ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนองานบริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามกฎหมายฯ ต่อ ที่ประชุมผู้บริหาร และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการตรวจสอบฯ และจำนวนสมาชิกของสมาคมฯที่พร้อมให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าฯ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 228คน เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายของสมาชิกสภาอุตสาหกรรม(ทั่วทั่งประเทศ)​ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน)ทางสมาคมฯESiC ขอกราบขอบพระคุณสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจสมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า(ESiC)​ในโอกาสนี้ นับเป็นเกียรติอย่างสูงต่อทางสมาคมฯ และสมาชิกของสมาคมฯESiC ในการทำหน้าที่เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ของสังคมต่อไปกราบขอบพระคุณครับนายชัยยา ปาณาราช(อุปนายก/ที่ปรึกษากฎหมาย)​สมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า(ESiC)​5/11/63